Privacy Statement Impact World Tour

(An English translation of the privacy policy is available below the Dutch version)

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Stichting Impact World Tour kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt en/of je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief.

 

Individueel
Stichting Impact World Tour kan de volgende persoonsgegevens verwerken m.b.t. aanmelding event of training, contactformulier, donatieformulier of aanmelding voor de nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • De activiteiten die je bezoekt
 • Leeftijd
 • Kerkgenootschap
 • Telefoon nummer

 

Extra informatie voor activiteiten
Als u zich aanmeldt voor een activiteit van Stichting Impact World Tour worden de gegevens verstrekt aan de organisator van het activiteit, diegene is altijd verbonden aan de stichting. Op het aanmeldformulier kunnen meer gegevens gevraagd worden dan hierboven staan vermeld, deze worden eenmalig verstrekt aan de organisator om meer aan uw wensen te voldoen.

 

Evenement / Spreekbeurt
Als u een aanvraag doet voor een evenement / spreekbeurt zullen wij de volgende gegevens verwerken en opslaan in ons gegevensbestand:

 • Voor- en achternaam
 • Correspondentie adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Doelgroep
 • Thema
 • Groepsomschrijving
 • Het bericht dat je achterlaat

 

Waarom heeft stichting Impact World Tour uw gegevens nodig?
Als je je gegevens invult in het formulier vermelden wij duidelijk welke gegevens wij nodig hebben en voor welke activiteiten deze nodig zijn. Dit kan het volgende zijn: je wilt deelnemen aan een event of training, een aanvraag doen voor een spreekbeurt, geld doneren aan de stichting en/of contact met ons opnemen. In alle gevallen is het noodzakelijk voor ons om deze gegevens te verwerken omdat u een overeenkomst met ons aangaat (in het geval van een event of training). Zodat wij alle mogelijke kanalen kunnen inzetten om u te bereiken m.b.t. onze overeenkomst.

 

Daarbij gebruiken wij deze gegevens om in contact met jou te blijven: over het evenement waar je je voor hebt ingeschreven, om je op de hoogte te houden van de stichting en ook je op de hoogte te brengen van nieuwe evenementen. We willen een duurzame relatie opbouwen met de mensen die betrokken zijn bij de stichting. Onze missie en visie is dan ook om met elkaar het lichaam van Christus te zijn: contact met elkaar is dan ook van noodzakelijk belang.

 

Extra gegevens bij event of training
Daarbij vragen wij extra gegevens, zodat we een duidelijk beeld verkrijgen van de diversiteit van de groep om daarop in te spelen met eventuele inhoud van de evenementen, maar ook de inhoud van de website. Wij richten ons op duurzame relaties, conform onze missie en visie. Om deze uit te dragen willen we in dicht contact staan met de mensen die betrokken zijn bij onze stichting.

 

Nieuwsbrief, doneren of contact
Voor de inschrijving van de nieuwsbrief of als je met ons contact opneemt zullen wij alleen het noodzakelijke vragen zoals een e-mailadres en voor- en achternaam, zodat wij je kunnen bereiken als dat nodig of wenselijk is. Voor de nieuwsbrief werken we met double opt-in: bij het inschrijven krijg je een e-mail om je inschrijving te bevestigen.

 

Wij vragen of u eventueel ook uw adresgegevens wilt achterlaten, zodat wij via diverse kanalen u kunnen bereiken wat voor u en de stichting wenselijk is. U bent hierin vrij om deze gegevens achter te laten.

 

Evenement /Spreekbeurt
De gegevens die u achterlaat voor een evenement / spreekbeurt zijn voor de stichting Impact World Tour noodzakelijk om volledig aan te kunnen sluiten aan de behoefte van de doelgroep. Deze gegevens zullen wij ook opnemen in ons bestand om bij een eventuele tweede aanvraag dit mee te nemen. Daarnaast kunnen wij ook via de website beter aansluiten op de behoefte en eventueel nog een extra aanbod doen. Wij willen als organisatie richten op een duurzame relatie, conform onze missie en visie.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Stichting Impact World Tour bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Conform onze missie en visie richten wij ons op een duurzame relatie, waardoor wij tot de beëindiging van de stichting deze gegevens willen bewaren. Als de stichting wordt opgeheven zullen de gegevens vernietigd worden. Als de stichting wordt overgenomen of betrokken blijft, op welke manier dan ook, die hetzelfde is als onze missie en visie, dan worden de gegevens overgedragen voor een eenmalige mailing met de vraag of je nog steeds betrokken wilt blijven.

 

De privacywet die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan in Europa stelt een grens op het bewaren van gegevens: als er twee jaar geen interactie is geweest tussen organisatie en betrokkene zullen de gegevens verwijderd worden uit ons systeem.

 

Delen we uw gegevens met anderen?
Nee, Stichting Impact World Tour vindt uw privacy belangrijk en verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Zijn er nog meer organisaties die mijn gegevens kunnen zien?
We maken gebruik van systemen waar gegevens in staan opgeslagen. Voor de nieuwsbrief gebruiken wij bijvoorbeeld MailChimp. Je gegevens zijn daar veilig en alleen inzichtelijk voor de stichting.

Als je via de website je gegevens aan ons doorgeeft zijn er geen andere mensen die mee kunnen kijken. Wij hebben een SSL-certificaat, waardoor jouw gegevens altijd veilig zijn en niemand online mee kan kijken.

 

Brengen we uw bezoek in kaart?
Ja, op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting Impact World Tour gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Maken jullie gebruik van Google Analytics?
Nee.

 

Wilt u uw gegevens veranderen of laten verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier of in een mail naar info@impactworldtour.nl.  Stichting Impact World Tour zal zo snel mogelijk, maar binnen vijf werkdagen, op uw verzoek reageren (in de beginperiode kan dit eventueel langer duren, vanwege eventuele drukte).

 

Heeft u zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van Impact World Tour? Afmelden voor de nieuwsbrief kan via een email naar info@impactworldtour.nl.

 

Klacht over uw privacy?
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw gegevens door ons, dan willen graag met u in gesprek gaan daarover. Daarnaast heeft u altijd het recht om uw klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Impact World Tour AVG Register van persoonlijke data

 

Hieronder is de lijst van persoonsgegevens die IWT in haar bezit heeft:

 

      1 – Als Stichting IWT hebben wij de volgende persoonlijke gegevens op onze IWT hard drive / server.

Dit is beveiligd door een wachtwoord en is alleen toegankelijk voor onze adminsitratieve mederwerkers.

IWT postlijst  – adressen voor de schriftelijke IWT nieuwbrief

IWT adreslijst – adressen, telefoon nummers en e-mails van onze vrijwilligers en staf leden.

Alpha Youth deelnemers lijst e-mails en telefoon nummers van Alpha deelnemers

Impact Breakers Contacts – e-mail, adressen, telefoon nummers van Event coordinators

Trainingscursussen address lijst-  mail, adressen, telefoon nummers van studenten.

Kerk leiders contact lijst – mail, adressen, telefoon nummers van kerk leiders die met ons partneren.

Trainingscursussen aanmeldingsformulieren

 

      2 – E-mails: mailing lijsten voor ministry activiteiten op mailchimp.

 

      3 – In print form voor gebruik bij de kantoor medewerkers:

IWT adreslijst

 

      4 – In de archieven: die zich bevinden in een beveiligde, vergrendelbare kast. Alleen toegankelijk voor administratieve medewerkers.

Trainingscursussen aanmeldingsformulieren

Zomer Tour aanmeldingsformulieren

Impact Weekend aanmeldingsformulieren

Impact Breakers contacts

Personnel (HRM) records van Impact staf en vrijwilligers

 

 

Privacy Statement Impact World Tour

(This is an English version translated by Google Translate)

 

Which personal data do we process?

Stichting Impact World Tour may process personal data about you because you use the services of, and/or because you provide this to us yourself when completing a contact form on the website and/or you are registered for the newsletter.

 

Individually
Stichting Impact World Tour may process the following personal data regarding registration for an event or training, contact form, donation form or registration for the newsletter:

 • First and last name
 • Address data
 • E-mail address
 • The activities you visit
 • Age
 • Church society
 • Phone number

 

Additional information for activities
If you register for an activity of Stichting Impact World Tour, the information will be provided to the organizer of the activity, who is always affiliated with the foundation. More information than stated above may be requested on the registration form, which will be provided once to the organizer to better meet your wishes.

 

Event / Speaking
If you request an event / speaking engagement, we will process and store the following data in our database:

 • First and last name
 • Correspondence address details
 • Phone number
 • E-mail address
 • Target audience
 • Theme
 • Group description
 • The message you leave

 

Why does Stichting Impact World Tour need your data?
When you fill in your details in the form, we will clearly state which information we need and for which activities it is needed. This could be the following: you want to participate in an event or training, request a speaking engagement, donate money to the foundation and/or contact us. In all cases it is necessary for us to process this data because you enter into an agreement with us (in the case of an event or training). So that we can use all possible channels to reach you regarding our agreement.

 

We use this information to stay in touch with you: about the event you have registered for, to keep you informed about the foundation and to inform you of new events. We want to build a lasting relationship with the people involved in the foundation. Our mission and vision is to be the body of Christ together: contact with each other is therefore essential.

 

Additional information for event or training
We request additional information so that we can obtain a clear picture of the diversity of the group so that we can respond accordingly with any content of the events, but also the content of the website. We focus on sustainable relationships, in accordance with our mission and vision. To promote this, we want to be in close contact with the people involved in our foundation.

 

Newsletter, donate or contact
To register for the newsletter or when you contact us, we will only ask for the necessary information, such as an e-mail address and first and last name, so that we can reach you if necessary or desirable. We work with double opt-in for the newsletter: when you register, you will receive an email to confirm your registration.

 

We ask if you would also like to leave your address details, so that we can reach you through various channels as desired for you and the foundation. You are free to leave this information.

 

Event / Speaking
The information you leave behind for an event / speech is necessary for Stichting Impact World Tour to fully meet the needs of the target group. We will also include this information in our file so that we can include it in a possible second application. In addition, we can also better meet needs via the website and possibly make an additional offer. As an organization, we want to focus on a sustainable relationship, in accordance with our mission and vision.

 

How long do we keep your data?
Stichting Impact World Tour does not store your personal data for longer than is strictly necessary to achieve the goals. In accordance with our mission and vision, we focus on a sustainable relationship, which is why we want to keep this data until the termination of the foundation. If the foundation is dissolved, the data will be destroyed. If the foundation is acquired or remains involved in any way that is the same as our mission and vision, the data will be transferred for a one-time mailing asking if you still want to remain involved.

 

The privacy law that came into effect in Europe on May 25, 2018 sets a limit on the retention of data: if there has been no interaction between the organization and the data subject for two years, the data will be deleted from our system.

 

Do we share your data with others?

No, the Impact World Tour Foundation considers your privacy important and only provides your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

 

Are there other organizations that can see my data?
We use systems in which data is stored. For example, we use MailChimp for the newsletter. Your data is safe there and only accessible to the foundation.

 

If you provide us with your details via the website, no other people will be able to watch. We have an SSL certificate, so your data is always safe and no one can watch it online.

 

Do we map your visit?
Yes, the website keeps track of general visitor data, including the IP address of your computer and the time of request and data that your browser sends. This data is used for analyses of visitor and click behaviour on the website. Stichting Impact World Tour uses this information to improve the functioning of the website. This data is anonymized as much as possible and is not provided to third parties.

 

Do you use Google Analytics?
No.

 

Do you want to change or have your data deleted?
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion via the contact form or by email to info@impactworldtour.nl.   The Impact World Tour Foundation will respond to your request as quickly as possible, but within five working days (this may take longer in the initial period due to possible crowds).

 

Have you signed up for the Impact World Tour newsletter? You can unsubscribe from the newsletter by sending an email to info@impactworldtour.nl.

 

Complaint about your privacy?
If you have a complaint about the processing of your data by us, we would like to discuss this with you. In addition, you always have the right to submit your complaint to the Dutch Data Protection Authority.

 

Impact World Tour GDPR Register of personal data

 

Below is the list of personal data that IWT has in its possession:

 

  1 – As the IWT Foundation, we have the following personal data on our IWT hard drive / server.

This is protected by a password and is only accessible to our administrative staff.

IWT mailing list – addresses for the written IWT newsletter

IWT address list – addresses, telephone numbers and emails of our volunteers and staff members.

Alpha Youth participants list emails and phone numbers of Alpha participants

Impact Breakers Contacts – email, addresses, phone numbers of Event coordinators

Training courses address list-  mail, addresses, phone numbers of students.

Church leaders contact list – emails, addresses, phone numbers of church leaders who partner with us.

Training courses registration forms

 

      2 – Emails: mailing lists for ministry activities on mailchimp.

 

      3 – In print form for use by office workers:

IWT address list

 

      4 – In the archives: which are located in a secure, lockable cabinet. Only accessible to administrative staff.

Training courses registration forms

Summer Tour registration forms

Impact Weekend registration forms

Impact Breakers contacts

Personnel (HRM) records of Impact staff and volunteers